โครงการฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร “การลงทะเบียนใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรและนิสิต" ในวันที่ 1-9 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน

หลักการและเหตุผล

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นปัจจัยและมิติสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการศึกษา ให้ก้าวสู่ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของสังคม โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะเป็นสื่อที่นำมาใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา และการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับ ตลอดจนการประกอบอาชีพ อย่างไรก็ตามนวัตกรรมและเทคโนโลยีตามกระแสสังคม ต้องมีการวางแผนและปรับใช้อย่างรอบคอบ เพื่อให้บรรลุผลสูงสุดของการปฏิบัติงาน ประกอบกับประกาศของสำนักบริการคอมพิวเตอร์เรื่อง ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ใช้งานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องทำการลงทะเบียน MAC Address และเพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งการลงทะเบียนเพื่อใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้นสามารถ ช่วยทำการตรวจวิเคราะห์หาคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัส/เวิร์มแวร์ หรือเครื่องที่เผยแพร่ไวรัส/เวิร์มแวร์ไปยังเครื่องอื่นๆ โดยระบบจะกลั่นกรองการเข้าใช้เครือข่ายของเครื่องนั้น และส่งผลให้เครื่องไม่สามารถเข้าใช้เครือข่ายภายนอกได้ จนกว่าเจ้าของเครื่องจะแก้ไขโดยการกำจัดไวรัส/เวิร์มแวร์ออกจากเครื่อง หากไม่ลงทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ และเพื่อให้นิสิตและบุคลากรสามารถใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงจัดโครงการฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร “การลงทะเบียนใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรและนิสิต” เพื่อให้นิสิตและบุคลากรสามารถลงทะเบียนใช้งานเครือข่ายได้ด้วยตัวเอง และอีกทั้งยังถ่ายถอดให้ผู้อื่นได้

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมรู้จักวิธีการหาค่า MAC Address ของอุปกรณ์รุ่นต่างๆที่ใช้งาน
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้วิธีการลงทะเบียนใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมถ่ายทอดวิธีการลงทะเบียนใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ผู้อื่น
การรับสมัคร
รับสมัครที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จำนวน 28 รุ่น ๆ ละ 30 คน