งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการแก้ไขระบบอินเตอร์เน็ต เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 หอพักนิสิต 31,ศูนย์จักรกลการเกษตรแห่งชาติ,และอาคารปฏิบัติการวิจัยไตรโคเดอร์มา