Thursday, 28 July 2016 01:45

ของดให้บริการ internet เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง ภายในห้อง Data Center ในวันศุกร์ที่ 29 ก.ค. เวลา 16.30-17.30 น.

       เนื่องด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มีความจำเป็นจะต้องติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้าเพิ่มเติม ภายในห้อง Data Center ของวิทยาเขตกำแพงแสน ทำให้ต้องมีการดับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายภายในห้อง Data Center เพื่อต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าสำรองชุดใหม่ ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 นี้ ระหว่างเวลาประมาณ 16.30 - 17.30 น. มีผลให้อาจจะไม่สามารถให้บริการระบบเครือข่าย Internet ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว  ทั้งนี้จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  หากดำเนินการได้แล้วเสร็จก่อนจะเปิดให้บริการทันที

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

                                                                                        งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 ก.ค. 59