โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต หลักสูตร Computer Network  (15 ชม.) วันที่ 22-26 สิงหาคม 2559  เวลา 17.00-20.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ