โครงการอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต หลักสูตรการเขียนแบบด้วยโปรแกรม Autocad 2016 วันที่ 29-31 สิงหาคม ,1 ,5-6 กันยายน  59