งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการกลาง ได้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายหลักหอพักนิสิต 28 เนื่องจากอุปกรณ์ชำรุด