งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการกลาง ติดตั้งระบบให้บริการเครือข่ายไร้สาย ห้องประชุมชั้น 3 อาคารชูชาติกำภู วันที่ 10 ตุลาคม 2559