เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ ดำเนินการซ่อมระบบกล้องวงจรปิด บริเวณประตูมาลัยแมน วันที่ 11 ตุลาคม 2559