เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตรวจพบว่าสายสัญญาณที่เชื่มไปยังศูนย์พืชผักเขตร้อนขาด เนื่องจากการกัดแทะของหนู ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการแก้ไขต่อไป