งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการแก้ไขระบบอินเตอร์เน็ต เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 หอพักนิสิต 31