งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย ชุดใหม่เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่เสียหาย หอพักนิสิตชาย 6,12 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559