Wednesday, 11 September 2013 08:10

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 

วันที่ ๙, ๑๑, ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖