งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการแก้ไข ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย อาคารศูนย์เครื่่องจักรกลการเกษตร บริเวณ ชั้น 1 และ ชั้น 2