งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการเปลี่ยนสายสัญญาณ หอพักหญิง ตึก 31 วันที่ 23 ธันวาคม 2559