อบรมฟรี !!! โครงการเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิตเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ (สระสมหน่วยกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะและความสามารถ)