งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมแผนงบประมาณปี พ.ศ. 2561  ร่วมกับ ผศ.ดร.อมรฤทธิ์  พุทธิพิพัฒน์ขจร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น - 15.00 น.