โครงการอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต หลักสูตรการเขียนแบบด้วยโปรแกรม Autocad วันที่ 1-2,6-9 กุมภาพันธ์ 2560