โครงการอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต หลักการตัดต่อวิดิโอด้วยโปรแกรม Permiere Pro วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560