โครงการสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิต หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 (15 ชม.) 

9-13 ก.ย.56 17.00-20.00 น.