มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 22 มีนาคม 2560