โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต หลักสูตรการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign  (12 ชม.) วันที่ 1-2 เมษายน 2560  เวลา 09.00-16.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ