โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต หลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Excel (15 ชม.) วันที่ 24-27 เมษายน,2 พฤษภาคม 2560  เวลา 17.00-20.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ