งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินสายระบบเน็ตเวิร์ค เพื่อใช้ในการวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 24 พฤษภาคม 2560