งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมร่วมให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของวิทยาเขตกำแพงแสน วันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ชั้น 3