โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป หลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Excel (12 ชม.) วันที่ 20-21 กรากฏาคม 2560  เวลา 09.00-16.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ