เนื่องจากอุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับ webhost ชำรุด จึงทำให้ไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์ที่ใช้พื้นที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนี้ได้ ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการแก้ไขและจัดหาอุปกรณ์ทดแทน จึงขออภัยในความไม่สะดวก