Saturday, 13 January 2018 10:14

อุปกรณ์เครือข่ายหลักชำรุดทำให้ไม่สามารถให้บริการระบบเครือข่าย internet ได้ ขณะนี้แก้ไขแล้ว

           เนื่องด้วยอุปกรณ์เครือข่ายหลักของวิทยาเขตกำแพงแสน ประสบปัญหาด้านไฟฟ้า เมื่อเย็นวันศุกร์ที่ 12 ม.ค. 2561 ทำให้อุปกรณ์ชำรุด จึงไม่สามารถให้บริการระบบเครือข่าย internet ได้ ทั้งนี้ได้แก้ไขเบื้องต้นให้สามารถใช้งานได้ชั่วคราวบางส่วนแล้ว (ในวันนี้ 13 ม.ค. 2561) แต่เนื่องจากอุปกรณ์ยังไม่สมบูรณ์ อาจทำให้บางหน่วยงานอาจล่าช้า หรือ ใช้งานไม่ได้บ้าง 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก