Sunday, 14 January 2018 09:03

ไม่สามารถใช้งาน internet ได้เนื่องจากไฟฟ้าดับวันนี้ (อาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561) ขณะนี้สามารถใช้งานได้แล้ว

            เนื่องจากไฟฟ้าดับตั้งแต่เวลาประมาณ 14.00 น. วันนี้ ทำให้บางจุดอาจไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่าย internet ได้ และไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมดเมื่อเวลาประมาณ 16.30 น. ขณะนี้สามารถใช้งานได้แล้ว