Monday, 15 January 2018 11:55

ด้วยมีปัญหาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหมู่บ้านเกษตร 1 - ขณะนี้สามารถใช้งานได้แล้ว

ด้วยมีปัญหาระบบเครือข่ายอินเตอร์ภายในหมู่บ้านเกษตร 1 เนื่องจากอุปกรณ์เครือข่ายหลักไม่ทำงานจึงไม่สามารถให้บริการได้ โดยขณะนี้ได้ประสานงานไปยังบริษัทไซเซล ประเทศไทยเข้าทำการตรวจสอบเบื้องต้นในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 และจะได้วางแผนซ่อมบำรุงหรือปรับเปลี่ยนต่อไป

ขณะนี้สามารถใช้งานได้แล้ว