โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป หลักสูตร การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google From Online อย่างมืออาชีพ (12 ชม.) วันพฤหัสบดีที่ 21 และวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ชั้น 3

รายละเอียดโครงการ :

การรับสมัคร  

- รับสมัครบุคลากรและบุคคลทั่วไป จำนวน 35 คน

- บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องวางเงินมัดจำ คนละ 300 บาท เข้าอบรมครบตามหลักสูตรจะได้รับเงินคืนพร้อมใบประกาศนียบัตร

- บุคคลทั่วไปต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท เข้าอบรมครบตามหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตร

- อบรมวันพฤหัสบดีที่ 21 และวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ชั้น 3

- หากผู้สมัครอบรมต้องการสละสิทธ์ จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ก่อนการฝึกอบรม 1 สัปดาห์ ถ้าไม่แจ้งชื่อสละสิทธิ์จะไม่ได้รับเงินค่ามัดจำคืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ชั้น 3 โทรศัพท์ 034-351553 , 034-352027 ภายใน 3881-4

คำอธิบายหลักสูตร

- การสร้างฟอร์มออนไลน์ในยุคนี้ มีความสำคัญและสะดวก เพราะสามารถเข้าถึงได้จากหลายอุปกรณ์ ทั้ง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก มือถือ แท๊ปเล็ต ฯลฯ ทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานที่หลากหลาย หลักสูตรนี้ สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Forms ได้ สรุปข้อมูลด้วย PivotTable และ Pivot Chart ได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

- มีบัญชีผู้ใช้งาน KU และ Google Account (Gmail)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

- นักวิชาการศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับนิสิต เกษตรกร และนักวิชาการ ที่ต้องการเก็บข้อมูลทั่วไปหรือเฉพาะด้านด้วยแบบสอบถามออนไลน์  

- ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

รายละเอียดหลักสูตร

  1. ความสำคัญของข้อมูลและชนิดของแบบสอบถาม ลักษณะงานที่สามารถนำ Google Form ไปใช้ได้
  2. การใช้งาน Google E-mail และ Google Drive คุณสมบัติของ Google Forms
  3. การสร้างแบบฟอร์มพื้นฐาน การสร้างคำถาม และการเลือกประเภทของคำถาม
  4. การปรับแต่งแบบสอบถาม (การย้ายตำแหน่งข้อคำถาม การแทรกรูปภาพและวิดีโอ การตั้งค่าที่จำเป็น และการเลือกใช้ธีมในรูปแบบต่างๆ)
  5. การสร้างแบบฟอร์มที่มีความซับซ้อน การแบ่งหน้าหรือสร้างฟอร์มหลายหน้า การส่งแบบสอบถามไปยังผู้รับแบบออนไลน์ (Share) ในรูปแบบต่างๆ
  6. การสรุปผลข้อมูลด้วย Microsoft Excel และการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ PivotTable และ PivotChart
  7. การใช้สถิติพื้นฐานที่จำเป็นในการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ การนำเสนอผลงาน
  8. การสร้าง qr code
  9. Workshop

-      สร้างแบบฟอร์มแบบสอบถามออนไลน์แบบต่างๆ ด้วย Google Form (แบบสำรวจแบบรายงานผล แบบสำรวจแบบมีเงื่อนไข ข้อสอบ Quiz พร้อมการตรวจข้อสอบ และการรายงานผลในรูปแบบต่างๆ)

-      เริ่มต้นการสร้างแบบฟอร์มใหม่ (Create new form)

-      องค์ประกอบและการตั้งค่าเริ่มต้น (Setting and More action) การเลือกแม่แบบ (Theme)

-      รูปแบบคำถาม (Question Type) และการเพิ่มคำถาม (Add item)

-      การแก้ไขแบบฟอร์ม และข้อคำถาม (Edit)

-      การแบ่งส่วน (Section header) และการแยกหน้า (Page break)

-      การแทรกรูปภาพ (Images) ลงในแบบฟอร์ม

-      การแบ่งปัน (Share) แบบฟอร์มเพื่อการใช้งานร่วมกันแบบออนไลน์/Social media

-      การดูข้อมูลป้อนกลับและสรุปผลข้อมูลด้วย Microsoft Excel

-      การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ PivotTable และ PivotChart

-      การปรับแต่งข้อมูล และใช้สถิติพื้นฐานที่จำเป็นในการนำเสนอข้อมูลและรายงานผลทางวิชาการ