กำหนดการบำรุงรักษาเครือข่ายนนทรีและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. เพื่อรักษาเสถียรสภาพและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์เครือข่ายนนทรี โดยจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่าย (อินเทอร์เน็ต) และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

รายละเอียด: https://nontrinews.ku.ac.th/file/2018/201803121111380.pdf
อ้างอิง: https://ocs.ku.ac.th/new/?p=5809
************************