แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อการให้บริการของ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaTUrQuASwrYIAgL6pFl4DA3JrXy2yB4Y7cR3uiuReAlnszA/viewform