โครงการอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต หลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Excel (15 ชม.) วันที่ 4-7,11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00-20.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ