โครงการอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต หลักสูตรกราฟิกดีไซด์ Digital Art & Graphic Design (12 ชม.) วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ