โครงการอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต หลักสูตรการเผยแพร่สื่อวิดีโอในรูปแบบออนไลน์ (12 ชม.) วันที่ 12-14,18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00-20.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ