สำนักบริการคอมพิวเตอร์จะปรับปรุงฐานข้อมูล MAC Address ของเครือข่ายไร้สาย (Wifi) ในระบบลงทะเบียนเพื่อสร้างความมั่นคงของเครือข่าย (https://smart.ku.ac.th/) ให้มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน โดยตั้งแต่วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป สำนักบริการคอมพิวเตอร์จะดำเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว โดยจะเพิ่มการตรวจสอบระยะเวลาการใช้งานเครือข่ายจากข้อมูล MAC Address ที่ใช้งานอยู่ในเครือข่ายนนทรี และนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูล MAC Address ที่ผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนไว้แล้ว
 ผลกระทบ : อุปกรณ์ที่ลงทะเบียน MAC Address และไม่ได้มีการใช้งานเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลานานเกิน 6 เดือนจะถูกลบออกจากระบบอัตโนมัติ ส่วนอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้และมีการใช้งานเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยตามปรกติจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใ

สำหรับท่านที่คาดว่าไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายไร้สายนานเกิน 6 เดือน ในระหว่างนี้สามารถเปิดอุปกรณ์ เพื่อเป็นการยืนยันการลงทะเบียน MAC Address ต่อไป

****************************************
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ HELPDESK 0-2562-0951-6 ต่อ 622541-43
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ในวันและเวลาราชการ)