โครงการอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต หลักสูตรการเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCad (18 ชม.) วันที่ 20-21,25-28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00-20.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ