โครงการอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต หลักสูตรการออกแบบและสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Design) (12 ชม.) วันที่ 23-24  กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ