โครงการอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต หลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Excel (12 ชม.) วันที่ 2-3 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ