Monday, 08 April 2019 23:31

สายไฟเบอร์ออปติกบริเวณถนนแปลงล้างขวดเสียหายทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ในบางจุด

    เนื่องด้วยเกิดเหตุเพลิงไหม้สายไฟเบอร์ออปติก บริเวณถนนแปรงล้างขวด ทำให้สายไฟเบอร์ออปติกได้รับความเสียหาย ส่งผลให้จะไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ 

    จุดที่ได้รับผลกระทบคือ

    1. อาคารหอพักนิสิต 25-31
    2. อาคารกิจกรรมนิสิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
    3. อาคารนวัตกรรมภาษาและอุตสาหกรรมบริการ
    4. อาคารอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ