โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป

หลักสูตร กราฟิกดีไซด์ Digital Art & Graphic Design (12 ชม.)

วันพุธที่ 26 และพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ชั้น 3

รายละเอียดโครงการ :

การออกแบบงานกราฟิกเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารแบรนด์ขององค์กร การออกแบบตราสินค้า แผ่นปลิว แผ่นพับ โบรชัวร์ และโปสเตอร์ เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ ให้ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายได้รู้จัก สินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ของเรา มีความสำคัญกับคน ในทุกสาขาอาชีพ ซึ่งการออกแบบกราฟิกที่ดีจะช่วยดึงดูดความสนใจให้ผู้พบเห็นสนใจเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ โฆษณา/ประชาสัมพันธ์นั้นๆ ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ธุรกิจ สินค้าและบริการเป็นที่รู้จัก ช่วยให้เพิ่มยอดขายสินค้าและ บริการต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น งานกราฟิกดีไซน์ จึงมีความสำคัญต่อการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น การวิเคราะห์และสร้างแนวคิดในการออกแบบงานกราฟิกที่ดี จะช่วยให้การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ ต่างๆ ขององค์กรมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

 • ความรู้พื้นฐานด้าน Digital Art & Graphic Design
 • พื้นฐานรูปภาพในงานกราฟิก (Pixel, Resolution, Vector, Raster)
 • ทฤษฎีสี และการประยุกต์ใช้กับงานกราฟิก
 • Artwork กับการวางแผนผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
 • หน้าต่างโปรแกรม และเครื่องมือต่างๆ ระหว่างโปรแกรม Photoshop cc 2017 และ Illustrator cc 2017
 • การจัดการไฟล์ (New , Open , Close)
 • เครื่องมือการเลือก การวาดรูปทรง และวาดเส้นอิสระ (Pen tool, brush, line, 3D)
 • การจัดการกับวัตถุหรือแก้ไขวัตถุ เส้น หรือรูปทรงต่างๆ (Selection tool, Group/Ungroup, Transform, Pathfinder, Align, Arrange)
 • การพิมพ์ข้อความและการจัดรูปแบบ (Character , Paragraph)
 • การใส่สี (color, fill, gradient)
 • การ Save ไฟล์งานแบบต่าง ๆ (Ai , Jpg, PDF)
 • Workshop Adobe Photoshop และ Illustrator CC 2017
 • การตกแต่งภาพ
 • การวาดการ์ตูน
 • ออกแบบนามบัตร
 • ออกแบบโลโก้
 • ออกแบบแผ่นพับ
 • ออกแบบโปสเตอร์/ป้ายแบนเนอร์

การรับสมัคร  

- รับสมัครบุคลากรและบุคคลทั่วไป จำนวน 35 คน

- บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องวางเงินมัดจำ คนละ 300 บาท เข้าอบรมครบตามหลักสูตรจะได้รับเงินคืนพร้อมใบประกาศนียบัตร

- บุคคลภายนอกต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท เข้าอบรมครบตามหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตร

อบรมวันพุธที่ 26 และพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ชั้น 3

- หากผู้สมัครอบรมต้องการสละสิทธ์ จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ก่อนการฝึกอบรม 7 วัน ไม่รวมวันหยุดราชการ ถ้าไม่แจ้งชื่อสละสิทธ์จะไม่ได้รับเงินค่ามัดจำคืน

- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ชั้น 3 โทรศัพท์ 034-351553 , 034-352027 ภายใน 3881-4