โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป หลักสูตร กราฟิกดีไซด์ Digital Art & Graphic Design (12 ชม.) 

วันพุธที่ 26 และพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ชั้น 3