สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เพิ่มโควต้าการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนี้ 

นิสิต เพิ่มจาก 10G เป็น 20G

บุคลากร เพิ่มจาก 10G เป็น 40G

 

หมายเหตุ : หากสัญลักษณ์ปริมาณการใช้งาน (ถังเขียว) ไม่ลดลง แสดงว่าปริมาณการใช้งานยังน้อยกว่าปริมาณการใช้งานที่เติมให้ตามอัตราโควต้าที่กำหนด