Tuesday, 27 August 2019 04:34

แจ้งทดสอบสัญญาณเครือข่ายของ UniNet (เพิ่มเติม) ช่วงเที่ยงวันพรุ่งนี้ (28 ส.ค. 2562)

      ตามที่ช่องทางการเชื่อมต่อเครือข่าย Internet ของวิทยาเขตกำแพงแสน ช่องทางหลักผ่านสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาหรือ UniNet ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกตินั้น เพื่อเป็นการทดสอบหาปัญหาและแนวทางการแก้ไข  UniNet จึงจะขอนัดทดสอบสัญญาณอีกครั้งในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 12.00-13.00 น. ซึ่งอาจจะทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ 

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก