Wednesday, 28 August 2019 07:44

แจ้งทดสอบสัญญาณเครือข่ายของ UniNet (เพิ่มเติมอีกครั้ง) ช่วงเที่ยงวัันพรุ่งนี้ (29 ส.ค. 2562)

        ตามที่ช่องทางการเชื่อมต่อเครือข่าย Internet ของวิทยาเขตกำแแพงแสน ช่องทางหลักผ่านสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาหรือ UniNet ยังไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกตินั้น เพื่อเป็นการทดสอบและหาทางแก้ไขปัญหา UniNet จึงขอนัดทดสอบอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 12.00-13.00 น. ซึ่งอาจจะทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งาน Internet ได้เป็นปกติ

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก