Thursday, 29 August 2019 06:00

แจ้งทดสอบสัญญาณเครือข่ายของ UniNet (เพิ่มเติมอีกครั้ง) ช่วงเที่ยงวันศุกร์ที่ 30 ส.ค. 2562

      ตามที่ช่องทางการเชื่อมต่อเครือข่าย internet ของวิทยาเขตกำแพงแสน ช่องทางหลักผ่านสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ  UniNet ยังไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ต้องใช้งานผ่านช่องทางสำรองเพียงช่องทางเดียว จึงจำเป็นตhองทำการทดสอบและหาทางแก้ไขปัญหา ดังนั้น UniNet จึงจะขอนัดทดสอบเพิ่มเติมอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 12.00-13.00 น. ซึ่งอาจจะทำให้ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้เป็นปกติ

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก