Friday, 30 August 2019 05:49

แจ้งทดสอบสัญญาณเครือข่ายของ UniNet (เพิ่มเติมอีกครั้ง) ช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 30 ส.ค. 2562

     ตามที่ได้มีการทดสอบไปแล้วเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา ยังไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ จึงมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และจำเป็นต้องทดสอบการใช้งานอีกครั้งในวันนี้ (ศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562) เวลา 16.30 น. เป็นเวลาประมาณ 10 นาที ซึ่งอาจจะไม่สามารถใช้งาน internet ได้เป็นปกติ

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก