Monday, 02 September 2019 23:52

แจ้งขยายช่องทางสำรองการเชื่อมต่อเครือข่าย internet แล้ววันนี้ (3 กันยายน 2562)

          ตามที่ช่องทางการเชื่อมต่อเครือข่ายของวิทยาเขตช่องทางหลักยังไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ต้องใช้ผ่านช่องทางสำรองที่ได้เช่าบริการจากบริษัทไว้ในขนาด 2 Gbps  เพียงช่องทางเดียว ซึ่งมีขนาดไม่เพียงพอต่อการใช้งานและมีขนาดน้อยกว่าช่องทางหลัก จึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้บริษัทขยายขนาดให้ชั่วคราวเป็น 3 Gbps ตั้งแต่เย็นวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 จนถึงเมือวานวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลาประมาณ 14.00 น. ทำให้หลังจากเวลา 14.00 น. เหลือเพียง 2 Gbps เหมือนเดิม ทำให้การใช้งานหลังจากนั้นเกิดความล่าช้า วิทยาเขตกำแพงแสนจึงได้ขอเช่าเพิ่มเติมอีก 1 Gbps เป็น 3 Gbps แล้วในวันนี้ (วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.05 น.) เพือให้เพียงพอต่อการใช้งานจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562  แต่ทั้งยังรอการดำเนินการแก้ไขช่องทางหลักที่ยังไม่สามารถระบุวันแล้วเสร็จได้ เพื่อให้วิทยาเขตมีการเชื่อมต่อเครือข่ายอย่างน้อย 2 ช่องทางเหมือนเดิม

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ