งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมร่วมกับ ผศ.ดร.อมรฤทธิ์  พุทธิพิพัฒน์ขจร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น - 15.30 น.