Tuesday, 20 August 2013 12:41

เนื่องด้วยจากปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย internet มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขาดความต่อเนื่องในการให้บริการ

 เนื่องด้วยจากปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย internet มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขาดความต่อเนื่องในการให้บริการตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ขณะนี้ทางผู้ให้บริการเครือข่ายหลัก (Uninet) และเจ้าหน้าที่ของทางวิทยาเขต อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงขออภัยในความไม่สะดวก ไว้ ณ ที่นี้ด้วย